Darmowa dostawa od 150,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Program Lojalnościowy prowadzony jest przez Designpack wyłącznie w Sklepie internetowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Lojalnościowym "DesignPack CLUB"

DEFINICJE  

Program Lojalnościowy – program prowadzony przez Designpack pod nazwą "DesignPack CLUB" w  Sklepie internetowym przeznaczonym dla użytkowników Sklepu internetowego.   

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Designpack pod adresem www.designpack.pl  

Produkt – wszystkie produkty dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym www.designpack.pl  

Punkt lojalnościowy – wirtualna jednostka w ramach Programu Lojalnościowego naliczana automatycznie od ceny każdego zakupionego Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy, oraz za inne czynności nagradzane przez Sprzedawcę, wymieniana na bony pieniężne do wykorzystania przy dokonywaniu płatności za składane zamówienie. 

Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym, posiadająca konto w Sklepie internetowym Designpack.  

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

2.1 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne.

2.2 Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która spełni łącznie poniższe warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b. założyła konto w naszym sklepie internetowym DesignPack i robi w nim regularnie zakupy

2.3 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez usunięcie swojego konta użytkownika w Sklepie internetowym.

3. ZASADY UZYSKANIA PUNKTÓW

3.1. Uczestnik uzyskuje Punkty w Programie lojalnościowym:

a. Za wartość dokonanych zakupów. Ilość punktów uzależniona jest od ceny kupowanego produktu.  

Za każde wydane 1 zł Uczestnik otrzyma 1 pkt

  

b. Za wystawione opinie o produktach. Za każdą zaakceptowaną przez obsługę sklepu opinię o produkcie Uczestnik otrzyma:  

Punkty za ocenę towaru - 10 pkt  

Punkty za opinię o towarze - 20 pkt  

Punkty za dodanie zdjęcia do opinii - 50 pkt

Uczestnik może zaopiniować dowolną ilość zakupionych produktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać zarejestrowany Uczestnik za każdą zatwierdzoną opinię to 80 pkt.

 

c. Za wystawione opinie o zamówieniach. Za każdą zaakceptowaną przez obsługę sklepu opinię o obsłudze zamówienia Uczestnik może otrzymać:

Punkty za ocenę zamówienia - 10 pkt  

Punkty za opinię o zamówieniu - 20 pkt  

 

d. Za zapisanie się do newslettera.

Punkty za zapisanie się do newslettera 100 pkt   

 

3.2 Sprzedawca zastrzega, że sposób naliczania Punktów może ulec zmianie, o czym Uczestnik zostanie poinformowany w ramach aktualizacji treści niniejszego Regulaminu.

3.3 W przypadku anulowania zamówienia przez Uczestnika bądź zwrotu zakupionych Produktów, naliczone Punkty odnoszące się do danego zamówienia zostaną anulowane.

3.4 Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić liczbę uzyskanych Punktów na swoim panelu klienta.

3.5 Rezygnacja z uczestnictwa w Programie lojalnościowym, powoduje utratę Punktów zgromadzonych i niewymienionych na rabat z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji przez Uczestnika.

4. ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTÓW

4.1 Uczestnik jeżeli posiada  na swoim koncie punkty lojalnościowe możesz je wymienić na rabat dla składanego zamówienia. Wielkość rabatu uzależniona jest od zgromadzonych punktów na koncie.

Jeśli uzbiera:    

100 pkt można go wymienić na jednorazowy rabat  o wartości 5 zł  

200 pkt można go wymienić na jednorazowy rabat  o wartości 10 zł  

400 pkt można go wymienić na jednorazowy rabat  o wartości 20 zł  

800 pkt można go wymienić na jednorazowy rabat  o wartości 40 zł   

1600 pkt można go wymienić na jednorazowy rabat o wartości 80 zł  

 

Ze względów prawno-podatkowych każdy uczestnik wymieniający uzbierane punkty lojalnościowe na konkretny produkt jest w obowiązku uiścić za niego opłatę w wysokości 1zł.   

Z programu lojalnościowego wyłączone są produkty znajdujące się w outlecie, podlegające przecenie lub promocji. Sprzedawca również zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z programu lojalnościowego określonych produktów w sklepie.

5. OKRES WAŻNOŚCI PUNKTÓW

5.1 Każdy Punkt uzyskany przez Uczestnika ważny jest przez okres trwania programu Lojalnościowego.

5.2 Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika nie jest możliwe.  

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia kwalifikacji do Programu lojalnościowego i korzystania z Punktów (dalej jako: „Reklamacje”) Uczestnik może zgłaszać w formie wiadomości e-mail sklep@designpack.pl na adres www.designpack.pl

6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, numer telefonu, adres e-mail lub login wnoszącego oraz dokładny opis i uzasadnienie Reklamacji.

6.3 Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

6.4 O rozstrzygnięciu Reklamacji wnoszący zostanie poinformowany  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego jest Sprzedawca, DesignPack sklep internetowy.

7.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Programie i korzystania z wynikających z tego uprawnień.

7.3 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

7.4 W celu prawidłowego wypełnienia praw i zobowiązań wynikających z Programu dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie obsługi Programu, w szczególności firmom informatycznym, firmom kurierskim.

7.6 Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

7.7 Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są na stronie www.designpack.pl      

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Program Lojalnościowy będzie prowadzony przez Sprzedawcę przez czas nieoznaczony, do momentu powiadomienia Uczestników o jego zakończeniu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

8.2 Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 r.

8.3 Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.designpack.pl

8.4 Wszelkie informacje o Programie, które są zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.

8.5 W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

8.6 Uczestnicy, którzy zaakceptowali Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują wobec Uczestników, którzy zaakceptowali Regulamin po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Klauzula poufności

1.W czasie obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu oraz wygaśnięciu, Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów oraz dokumentów otrzymanych lub uzyskanych od drugiej Strony, pozyskanych podczas rozmów oraz współpracy pomiędzy Stronami, zwanych dalej „Informacjami poufnymi”.

2.Przez Informacje poufne rozumie się w szczególności wszelkie informacje o charakterze finansowym, handlowym, organizacyjnym, technicznym oraz ekonomicznym (dane podmiotów współpracujących ze Stronami wraz z danymi kontaktowymi, wiedzą know-how, informacje dotyczące realizowanych przez Strony przedsięwzięć). Dotyczy to informacji lub dokumentów, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, jak również informacji istotnych dla działalności Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. Informacje poufne mogą zostać przekazane w każdy sposób, w szczególności ustnie, a także w postaci pisma, nośnika elektronicznego, prezentacji, obserwacji różnych działań i procesów przeprowadzanych przez drugą Stronę. 

4. Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego, czy Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej Strony, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu drugiej Strony.

5. Każda ze Stron zobowiązana jest do właściwego zabezpieczenia procesów przekazywania, ujawniania lub wykorzystywania Informacji poufnych i zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

6. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są powszechnie znane z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku naruszenia postanowień Umowy.

7. Strony dopuszczają możliwość ujawnienia Informacji poufnych osobie trzeciej wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

pixel