Darmowa dostawa od 150,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

1. Postanowienia ogólne

1.1. Program Partnerski prowadzony jest przez Designpack wyłącznie w Sklepie internetowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie partnerskim "DesignPack CLUB"

Definicje

Program Partnerski– program prowadzony przez Designpack pod nazwą "DesignPack CLUB" w  Sklepie internetowym przeznaczonym dla użytkowników Sklepu internetowego. 

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Designpack pod adresem www.designpack.pl

Produkt – wszystkie produkty dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym www.designpack.pl

Punkt lojalnościowy – wirtualna jednostka w ramach Programu Partnerskiego naliczana automatycznie od ceny każdego zakupionego Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy, oraz za inne czynności nagradzane przez Sprzedawcę, wymieniana na bony pieniężne do wykorzystania przy dokonywaniu płatności za składane zamówienie. 

Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę wzięcia udziału w Programie Partnerskim, posiadająca konto w Sklepie internetowym Designpack.

 

 

 

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Zasady ogólne

  • Do naszego programu partnerskiego może dołączyć każdy, kto korzysta z naszych produktów cukierniczych, jest z nich zadowolony i chce je promować w swoich mediach społecznościowych.        
  • Aby dołączyć do programu Partnerskiego Twoje konto w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook) musi mieć status PUBLICZNY.          
  • Ilość osób obserwujących Ciebie nie może być mniejsza niż 100.          
  • Do programu mogą przystąpić konta, które wcześniej już publikowały posty na swoim koncie oraz obserwują konto @designpackopakowania 
  • Partner otrzymuje prowizję w formie punktów lojalnościowych od sprzedaży (ilość zrealizowanych zamówień przez jego followersów) generowanej poprzez jego unikalny kod lub link afiliacyjny.

Działamy w branży cukierniczej, więc tematyka cukiernicza konta w social mediach jak najbardziej pożądana.

2.2. Uczestnictwo w programie partnerskim jest bezpłatne.

3. Obowiązki partnera

3.1. Partner po przystąpieniu do programu otrzyma od Designpack indywidualny kod lub link afiliacyjny (może go samodzielnie stworzyć w generatorze kodów w swoim panelu partnera). Aby Partner otrzymał prowizję (dodatkowe punkty lojalnościowe w programie) musi być spełniony jeden warunek: W sklepie internetowym www.designpack.pl muszą być zrealizowane zamówienia z wykorzystaniem indywidualnego kodu partnera. Im więcej zrealizowanych zamówień tym więcej dodatkowych punktów lojalnościowych automatycznie wygeneruje się w panelu partnera. 

3.2. Partner zobowiązuje się do promowania produktów DesignPack  zgodnie z etykietą, wartościami marki i politykami sklepu internetowego.

3.3. Partner ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i własności intelektualnej, podczas promocji produktów.

3.4. Partner nie może stosować nieuczciwych praktyk marketingowych, takich jak stosowanie fałszywych informacji.

3.5. Partner zobowiązuje się do oznaczania współpracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.: do udostępniania informacji o relacji biznesowej z firmą. np: "post sponsorowany"; lub "współpraca reklamowa".

4. Wynagrodzenie

4.1. DesignPack zobowiązuje się do nagradzania aktywności Partnerów w formie punktów gromadzonych w programie lojalnościowym za które będzie mógł zrobić               zakupy w sklepie internetowym DesignPack

5. Panel Partnerski

5.1. Panel partnerski umożliwia monitorowanie swojej aktywności partnerskiej za pomocą dostępu do regularnych raportów dotyczących skuteczności i aktywności użytkownika.    

Zaloguj się na swoje konto w sklepie www.designpack.pl --> Przejdź do PROGRAMU PARTNERSKIEGO ( kliknij w "sprawdź szczegóły" )   

 

WYGLĄD PANELU PROGRAMU PARTNERSKIEGO

KATEGORIA STATYSTYKI 

będziesz mógł/mogła monitorować aktywność pozyskanych przez Ciebie klientów, którzy skorzystali z Twoich poleceń

W tej podkategorii Będziesz miał dostęp do takich informacji jak:

  • TWOJE PRZEKIEROWANIA – gdzie sprawdzisz z jakich źródeł skorzystali pozyskani przez Ciebie klienci (kod lub link afiliacyjny)
  • ZAMÓWIENIA KLENTÓW
  • LISTY KLIENTÓW

 

KATEGORIA GENERATOR KODÓW I BANNERÓW

 

  • KODY PROMOCYJNE – będziesz miał dostęp do indywidualnego kodu rabatowego, który będziesz mógł udostępniać swoim klientom     
  • KOD HTML Aby stworzyć  własny link afiliacyjny (można go przesłać swoim obserwującym w wiadomości prywatnej np. w messenger lub instagramie) z przekierowaniem do sklepu www.designpack.pl kliknij w podkategorie Kod HTML – pojawi się strona:

 

 

Przejdź do KROK 3 następnie kliknij w generuj url linka

Pojawi się link, który będziesz mógł/mogła udostępniać swoim obserwującym (skopiuj go i udostępnij na swoich mediach społecznościowych)  

ROZLICZENIA  

Narzędzie pozwala sprawdzić aktualny stan Twoich rozliczeń ze sklepem.

ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA 

Narzędzie pozwala na wypłaty lub wymiany zgromadzonych środków na bon produktowy.

5.2. DesignPack zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności działań Partnera z regulaminem oraz do wstrzymania współpracy z Partnerem w przypadku naruszeń prawa oraz ogólnie przyjętych norm społecznych.

6. Okres Trwania Programu:         

6.1. Program partnerski będzie działał przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia.   

7. Zmiany w regulaminie

7.1. DesignPack zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie programu partnerskiego oraz poinformowaniu o tych zmianach swoich Partnerów.

8. Wypowiedzenie umowy:

8.1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Strony z zachowaniem 1 (jedno) dniowego okresu wypowiedzenia. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu lojalnościowego jest Sprzedawca, to DesignPack Opakowania Janusz TycPogodna 32, 55-093 Kątna(POLSKA)

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem udziału w Programie i korzystania z wynikających z tego uprawnień.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w Programie, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

4. W celu prawidłowego wypełnienia praw i zobowiązań wynikających z Programu dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie obsługi Programu, w szczególności firmom informatycznym, firmom kurierskim.

5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą uruchomienia Programu Partnerskiego na stronie internetowej sklepu DesignPack w dniu 01.02.2024.

                              

                                                                                                           Klauzula poufności

1.W czasie obowiązywania Umowy, a także po jej rozwiązaniu oraz wygaśnięciu, Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, materiałów oraz dokumentów otrzymanych lub uzyskanych od drugiej Strony, pozyskanych podczas rozmów oraz współpracy pomiędzy Stronami, zwanych dalej „Informacjami poufnymi”.

2.Przez Informacje poufne rozumie się w szczególności wszelkie informacje o charakterze finansowym, handlowym, organizacyjnym, technicznym oraz ekonomicznym (dane podmiotów współpracujących ze Stronami wraz z danymi kontaktowymi, wiedzą know-how, informacje dotyczące realizowanych przez Strony przedsięwzięć). Dotyczy to informacji lub dokumentów, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, jak również informacji istotnych dla działalności Strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia takich informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. Informacje poufne mogą zostać przekazane w każdy sposób, w szczególności ustnie, a także w postaci pisma, nośnika elektronicznego, prezentacji, obserwacji różnych działań i procesów przeprowadzanych przez drugą Stronę. 

4. Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich informacji, niezależnie od tego, czy Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej Strony, czy też za pośrednictwem jego podwykonawców bądź też osób trzecich działających w imieniu drugiej Strony.

5. Każda ze Stron zobowiązana jest do właściwego zabezpieczenia procesów przekazywania, ujawniania lub wykorzystywania Informacji poufnych i zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

6. Strony ustalają, że obowiązek zachowania poufności nie obejmuje informacji, które są powszechnie znane z zastrzeżeniem, że nie stały się one powszechnie znane w wyniku naruszenia postanowień Umowy.

7. Strony dopuszczają możliwość ujawnienia Informacji poufnych osobie trzeciej wyłącznie po otrzymaniu uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony.

pixel